OBAIR

2013 gu 2015 Comhairle Pròiseactan do Chomann Eachdraidh Lios Mòr.
2012 agus 2013 look@LearnGaelic 100 x 5:00 bhidio airson LearnGaelic, làrach-lìn do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, co-bhanntachd eadar Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, BBC, Bòrd na Ceiltis (Alba), Sabhal Mòr Ostaig.
2011 LearnGaelic Làrach-lìn ùr dà-chànanach do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig, co-bhanntachd eadar Bòrd na Gàidhlig, MG ALBA, BBC, Bòrd na Ceiltis (Alba), Sabhal Mòr Ostaig.
2010 Cabag DVD do chlann òg, co-riochdaichte le Sealladh TV às leth Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid.
2010 Srath Sona 20 x 05:00 prògraman do chlann fo-aois sgoile, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2010 Lùthaidh 10 x 07:00 prògraman do chlann fo-aois sgoile, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2009 Pincidh Dincidh Dù 26 x 13:00 prògraman chloinne, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2008 Màrtainn MacDìomhair 26 x 22:00 prògraman chloinne, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth MG ALBA.
2008 An Triùir Sgoinneil 26 x 22:00 prògraman chloinne, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth MG ALBA.
2008 Sgrìobag 25 x 14:00 prògraman do chlann fo-aois sgoile, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2006-2007 Ag Ionnsachadh le Blàrag 40 x 02:30 prògraman do chlann fo-aois sgoile, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2006-2007 Blàrag a’ Bhò 40 x 08:00 prògraman do chlann fo-aois sgoile, air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2004-2006 Murdaidh! 39 x 22:30 prògraman chloinne air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2000-2004 Sgaoileadh nan Sgeul 39 x 13:00 prògraman chloinne air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba maoinaichte le CCG/Seirbheis nam Meadhanan Gàidhlig.
2000-2003 Dioplòma ann an Telebhisean is Ioma-mheadhan Làrach-lìn a’ chùrsa, às leth UTTG/Sabhal Mòr Ostaig.
2006 An Sean Taigh-sgoile Làrach-lìn às leth An Sean Taigh-sgoile, Eilean Lios Mòr.
2006 Bruno 50 x 01:00 prògraman do chlann fo-aois sgoile air a thionndadh don Ghàidhlig às leth BBC Alba.
2005 Gordon Hopkins website Làrach-lìn do dhealbhadair.
2003 Among Friends: Margaret Fay Shaw 1 x 60:00 prògram aithriseach às leth BBC Alba Prògram aithriseach mu Bhean Uasail Eilean Chanaidh aig aois 100.
2003 Ealtainn: Bho Dhòrn gu Dòrn 1 x 30:00 prògram aithriseach. Ghabh Bannal cuairt dha na Hearadh gus luadh ceart a dhèanamh. Co-riochdaichte le Frato Productions agus Mactv às leth BBC Alba.
2002 Afasic Scotland SUPPORTING BILINGUAL CHILDREN WITH SLI AND THEIR PARENTS TO COMMUNICATE AND PARTICIPATE Bhideothan chloinne an Urdu agus Punjabi às leth Afasic Scotland.
2002 Sgeulachdan Sgudail 13 x 23:00 prògraman chloinne, air a thionndadh don Ghàidhlig, co-riochdaichte with Frato Productions Limited às leth BBC Alba.
2000 Windmills on the Clyde: Making Donovan Quick 1 x 30:00 prògram aithriseach às leth BBC Choice.